Wczytuję dane...
Regulamin

Sklepu Internetowego Charme: www.charme-madame.pl 

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy Charme, zwany dalej Sklepem, działający pod adresem internetowym www.charme-madame.pl, jest własnością CHARME Krystyna Wojnarska, z siedzibą w Legionowie, ul. Piłsudskiego 31 lok. 112, 05-120 Legionowo, wpisaną do Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: PL5211663668, REGON: 146997098.

1.2. Adres korespondencyjny Sklepu:

CHARME Krystyna Wojnarska,

ul. Piłsudskiego 31, lokal 112 (Błękitne Centrum),

05-120 Legionowo

1.3. Zakup towaru w Sklepie jest możliwy bezpośrednio przez stronę internetową pod adresem: www.charme-madame.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: bok.charme@vp.pl. Klient ma możliwość założenia konta użytkownika. W celu założenia konta użytkownika należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu podając takie dane jak: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, telefon komórkowy i / lub stacjonarny. W przypadku prawidłowej rejestracji dochodzi do utworzenia konta użytkownika i Klient ma możliwość składania zamówień poprzez stronę internetową dokonując logowania do swojego konta przy użyciu loginu oraz hasła. Sklep potwierdza dokonanie rejestracji poprzez przesłanie informacji o założeniu konta na adres mailowy wskazany przez Klienta. Podczas dokonywania zakupu w Sklepie Klient wypełnia formularz zamówienia udostępniony na stronie internetowej www.charme-madame.pl (zakup poprzez koszyk) lub Klient wypełnia formularz zamówienia udostępniony za pomocą poczty elektronicznej. Formularz zamówienia jest następnie weryfikowany przez Sklep, co pozwala na uniknięcie ewentualnych błędów, które mogą wynikać z nieprawidłowego działania systemu. Szczegółowe zasady zakupu towaru są opisane w § 2 niniejszego Regulaminu.

1.4. W sytuacji zakupu dokonywanego przez Klienta bezpośrednio przez stronę internetową www.charme-madame.pl, Sklep informuje Klienta o przyjęciu zamówienia i kolejnych jego statusach: zamówienie w trakcie realizacji lub brak możliwości realizacji zamówienia / produkt wysłany. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji Sklep przesyła Klientowi informację o cenie zamówionego towaru, pouczenie o możliwości i warunkach odstąpienia od umowy i wzór formularza do ewentualnego odstąpienia od umowy. Powiadomienie o przyjęciu zamówienia do realizacji wraz z ww. informacjami Sklep wysyła do Klienta w ciągu 72 godzin, liczonych od wpływu zamówienia do Sklepu, a w przypadku dni ustawowo wolnych od pracy, będą to 72 godziny liczone od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu ustawowo wolnym od pracy.

1.5. Uchybienia i błędy Sklep koryguje niezwłocznie po powzięciu przez Sklep informacji o ewentualnych błędach. W celu potwierdzenia poprawności informacji zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu, Klient może skontaktować się z obsługą Sklepu za pomocą poczty elektronicznej wysłanej na adres: bok.charme@vp.pl.

1.6. Sklep internetowy Charme Krystyna Wojnarska nie jest producentem oferowanych towarów.

1.7. Klientami Sklepu, do których stosuje się niniejszy Regulamin mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i które nabywają produkt w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą, zdolne do zawierania umów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Poprzez złożenie zamówienia ww. osoby oświadczają, że posiadają uprawnienia do zawarcia umowy. Osoby niespełniające tych warunków, ponoszą odpowiedzialność wobec Sklepu za szkody wyrządzone ich działaniem na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego.

1.8. Strony umowy tj. Klient i Sklep porozumiewają się ze sobą za pomocą środków porozumiewania się na odległość, tj. poczty elektronicznej, telefonu, strony internetowej Sklepu.

1.9. Bez względu na wprowadzone przez Sklep zmiany, Klienta obowiązuje cena zamówionego towaru z dnia złożenia zamówienia w Sklepie.

1.10. Regulamin Sklepu zamieszczony jest na stałe na stronie www.charme-madame.pl i jest dostępny dla wszystkich osób fizycznych i podmiotów prawnych odwiedzających stronę internetową Sklepu, bez obowiązku rejestrowania się na stronie Sklepu. Regulamin Sklepu określa zasady zakupu towarów oraz prawa i obowiązki Stron. Przed złożeniem zamówienia na stronie internetowej Sklepu jak również przed dokonaniem rejestracji w Sklepie Klient jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu Sklepu i zaakceptowania jego postanowień. Regulamin Sklepu jest dostępny dla wszystkich osób fizycznych i podmiotów prawnych odwiedzających stronę internetową Sklepu www.charme-madame.pl W przypadku gdy Klient dokonuje zakupu towaru za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sklep wysyła do Klienta Regulamin Sklepu na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, a Klient potwierdza tę okoliczność wypełniając formularz zamówienia.

1.11. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) każdy Klient Sklepu składający zamówienie i / lub zapisujący się do Newslettera lub zwracający się do Sklepu z pytaniem o produkt lub zakładający w Sklepie konto użytkownika, zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji zamówienia.

1.12. Złożenie zamówienia przez Klienta Sklepu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na powierzenie jego danych osobowych podwykonawcom współpracującym z Charme Krystyna Wojnarska (obsługa księgowa, obsługa płatności oraz obsługa wysyłkowa zlecana bezpośrednio Poczcie Polskiej i firmom kurierskim lub na podstawie zawartych umów o współpracy, zlecana firmom dokonującym w imieniu Sklepu wysyłek za pośrednictwem firm kurierskich). Administratorem danych osobowych Klienta jest CHARME Krystyna Wojnarska z siedzibą w Legionowie, ul. Piłsudskiego 31, 05-120 Legionowo, wpisana do Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

1.13. Informacje szczegółowe o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych w Charme, zgodnie z obowiązkiem informacyjnym na podstawie artykułu 13 RODO są zamieszczone w § 10 na końcu Regulaminu.

§2. Składanie zamówień

2.1. Towary oferowane przez Sklep są nowe. Główne cechy towaru są opisane w karcie produktu na stronie internetowej www.charme-madame.pl, każdy towar zawiera szczegółowy opis i specyfikację. Kolory produktów mogą nieznacznie różnić się od prezentowanych na zdjęciu z uwagi na rozbieżności w charakterystyce obrazu wyświetlanego na różnych urządzeniach.

2.2. Wszystkie ceny towarów podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT) i podane są w polskich złotych. Sklep podaje wszystkie pozostałe kwoty przed zakupem - tak aby Klient mógł zapoznać się z całkowitym kosztem zakupu przed złożeniem zamówienia - jak wskazano w pkt. 2.3.

2.3. Pobierane przez Sklep opłaty za wysyłkę towaru do Klienta widoczne są w podsumowaniu zamówienia towaru przed jego zaakceptowaniem przez Klienta, równoznacznym ze złożeniem zamówienia. Opłaty, o których mowa podawane są kwotowo, o ile wskazanie konkretnej kwoty jest możliwe. W pozostałych przypadkach, gdy wskazanie kwoty nie jest możliwe Klient zobowiązany jest do ich uzgodnienia ze Sklepem przed zaakceptowaniem zamówienia.

2.3.1. W przypadku zamówień towarów składanych przez Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok.charme@vp.pl. Sklep tą samą drogą wysyła do Klienta formularz zamówienia. Klient wypełnia formularz zamówienia również podczas zakupu na stronie internetowej www.charme-madame.pl, tj. zakupu poprzez koszyk. Formularz zamówienia zawiera m.in. informacje dotyczące nazwy zamówionego towaru, ceny towaru i wysokości opłat z tytułu wysyłki oraz dane osobowe Klienta i wskazany przez Klienta adres do doręczenia zamówionego towaru.

2.3.2. Złożenie przez Klienta zamówienia (bezpośrednio przez stronę www lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) stanowi ofertę do zawarcia ze Sklepem umowy kupna określonego towaru. Po złożeniu zamówienia przez Klienta Sklep przesyła, w drodze korespondencji elektronicznej, potwierdzenie otrzymania zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zamówienia Sklep wysyła do Klienta w ciągu 24 godzin od wpływu zamówienia do Sklepu, a w przypadku dni ustawowo wolnych od pracy, będą to 24 godziny liczone od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu ustawowo wolnym od pracy. Brak potwierdzenia przez Sklep otrzymania zamówienia oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji, a transakcja nie doszła do skutku.

2.3.3. Po dokonaniu przez Sklep weryfikacji zamówienia, Sklep wysyła do Klienta, w drodze korespondencji elektronicznej, potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, w terminie i na zasadach opisanych w ustępie 1.4 niniejszego Regulaminu.

2.3.4. Klient dokonuje płatności za zamówione towary w formie ustalonej ze Sklepem. W przypadku składania zamówienia bezpośrednio przez stronę www.charme-madame.pl Klient przy składaniu zamówienia dokonuje wyboru wariantu płatności spośród form płatności przedstawionych na stronie internetowej Sklepu.

§3. Terminy realizacji

3.1 Wysyłka / transport

Wysyłkę / transport zamówionych przez Klienta towarów Sklep realizuje w terminie do 7 dni roboczych od daty zaksięgowania przelewu na wskazanym na stronie Sklepu rachunku bankowym lub po otrzymaniu informacji z serwisu PayPal / Przelewy24 o wpływie płatności.

3.2. Dostawa

Przesyłki wysłane przez Sklep nie są dostarczane w soboty, niedziele i święta. Zamówione towary, w zależności od życzenia Klienta oraz specyfikacji towaru, dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na życzenie Klienta. Szczegóły dostawy towaru ustalane są z Klientem przy składaniu zamówienia. Klient ma możliwość wyboru sposobu dostawy w szczególności firmy kurierskiej, przewoźnika, firmy transportowej. Klient ma możliwość zorganizowania własnego środka transportu.

§4. Opłaty i warunki wysyłki

4.1. Opłata za wysyłkę / transport towaru przy zamówieniach realizowanych za pośrednictwem Poczty Polskiej i firm kurierskich jest darmowa. Zwolnienia z opłat podawane jest Klientowi przez Sklep przy składaniu zamówienia.

4.2. W przypadku realizacji zamówień na życzenie Klienta za pośrednictwem innych przewoźników od Poczty Polskiej, opłaty za wysyłkę / transport towaru do Klienta podlegają uzgodnieniu ze Sklepem i będą zależne od cennika danego przewoźnika, a w szczególności od wagi oraz objętości zakupionego towaru.

4.3. Opłatę transportu zwrotnego / wysyłki zwrotnej towaru - w przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy - ponosi Klient (kierunek Klient - Sklep), a Sklep zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Klientowi poniesionej opłaty transportu / wysyłki zwróconego towaru, o ile Klient taką opłatę poniósł (kierunek Sklep - Klient).

4.4. Doręczenie towarów następuje wyłącznie na terenie Polski. Na życzenie Klienta Sklep może wysłać towar za granicę. W przypadku wysyłki towaru za granicę opłaty związane z transportem i zasady wysyłki podlegają indywidualnemu uzgodnieniu ze Sklepem.

§5. Formy płatności

5.1. W przypadku płatności przelewem, wpłat należy dokonywać na wskazany poniżej rachunek bankowy.

IDEA BANK 76 1950 0001 2006 0036 3259 0001
Charme Krystyna Wojnarska

5.2. W przypadku realizacji płatności w formie za pobraniem, Klient dokonuje zapłaty za towar bezpośrednio u przedstawiciela Poczty Polskiej / kuriera / kierowcy / przewoźnika w momencie doręczenia przesyłki.

5.3. Sklep akceptuje płatności dokonywane online za pośrednictwem systemu Przelewy24 i PayPal.

§6. Reklamacje i zwroty

6.1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady towaru Klientowi przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, z późn. zm. Sklep odpowiada za uzasadnione wady towaru jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 1 roku od wydania towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.

6.2. Klient ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki przy dostawie, w obecności przedstawiciela Poczty Polskiej / kuriera / kierowcy / przewoźnika. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym elementem procesu składania reklamacji. Nawet, jeśli paczka została dostarczona w nienaruszonym opakowaniu, należy sprawdzić, czy zamówiony towar nie posiada zewnętrznych uszkodzeń lub ubytków. Brak dochowania należytej staranności przy sprawdzeniu zawartości przesyłki może skutkować odmową uznania reklamacji przez Sklep / firmę kurierską / przewoźnika / firmę transportową.

6.2.1. W przypadku, gdy w trakcie sprawdzenia stanu przesyłki okaże się, że zawartość przesyłki nie zawiera zamówionego towaru lub jest on uszkodzony należy w obecności przedstawiciela Poczty Polskiej / kuriera / kierowcy / przewoźnika sporządzić protokół szkody oraz w ten sam dzień, jeżeli to możliwe, skontaktować się ze Sklepem za pomocą maila pod adresem bok.charme@vp.pl

6.3. Reklamację dotyczącą towaru należy składać do Sklepu w formie pisemnej pocztą na adres:

CHARME Krystyna Wojnarska
ul. Piłsudskiego 31, lokal 112 (Błękitne Centrum)
05-120 Legionowo
lub elektronicznie na adres: bok.charme@vp.pl.

6.3.1. W przypadku reklamacji, dotyczących braku zamówionego towaru lub stwierdzonych uszkodzeń towaru Klient jest zobowiązany załączyć do reklamacji wysłanej elektronicznie skan protokołu szkody, i niezależnie od poczty elektronicznej wysłać pocztą oryginał protokołu szkody, o którym mowa w ustępie 6.2.1. niniejszego paragrafu.

6.4. Do reklamowanego towaru Klient jest zobowiązany dołączyć dowód zakupu towaru w Sklepie wraz ze szczegółowym opisem przyczyn składania reklamacji.

6.4.1. Sklep zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji Klienta w terminie nieprzekraczającym 14 dni, liczonych od dnia wpływu reklamacji do Sklepu. W przypadkach konieczności powołania rzeczoznawcy do rozpatrzenia złożonej przez Klienta reklamacji Sklep jest zobowiązany do powiadomienia Klienta o tym fakcie w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia wpływu reklamacji do Sklepu i wskazania orientacyjnego terminu rozpatrzenia reklamacji.

6.5. W przypadku reklamacji bezzasadnej lub reklamacji wskazującej na uszkodzenia towaru z winy Klienta, towar zostanie odesłany do Klienta, a Klient zostanie obciążony opłatami związanymi z obsługą reklamacji, w szczególności opłatą zwrotu towaru i opłatą z tytułu ewentualnej ekspertyzy wykonanej przez niezależnego rzeczoznawcę.

6.6. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w okresie 14 dni od otrzymania zamówionego towaru, Klient (konsument) ma prawo do odstąpienia od umowy składając stosowne oświadczenie, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów ww. ustawy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z pouczeniem o warunkach odstąpienia od umowy Klient może pobrać ze strony Sklepu, z zakładki „INFORMACJE”, umieszczonej na dole strony Sklepu www.charme-madame.pl. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odbioru towaru przez Klienta.

6.6.1. Towar odesłany do Sklepu na skutek złożonej przez Klienta reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie może posiadać cech wskazujących m.in. na niewłaściwe użytkowanie / przechowywanie, mechaniczne uszkodzeniu w trakcie użytkowania / przechowywania przez Klienta, oraz cech wskazujących na użytkowanie w sposób niezgodny z zaleceniami producenta lub na normalne zużycie na skutek dłuższego użytkowania w przypadku reklamacji. W przypadku zwrotu towaru na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy towar nie może posiadać żadnych uszkodzeń lub śladów wskazujących na jego użytkowanie i musi zawierać oryginalne opakowanie, znaki towarowe, etykiety i metki producenta, z którymi był dostarczony do Klienta.

6.6.2. Podstawą do zwrotu towaru jest przedstawienie / okazanie dowodu zakupu towaru. W przypadku chęci skorzystania przez konsumenta z prawa zwrotu towaru, należy najpierw poinformować o tym fakcie Sklep, a następnie odesłać towar wraz z dokumentem zakupu na adres Sklepu. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer rachunku bankowego, na który Sklep ma dokonać płatności z tytułu zwróconego przez Klienta towaru. Sklep zobowiązany jest do wykonania przedmiotowego przelewu na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego, w terminie nieprzekraczającym 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sklep zwróconego towaru.

6.7. Sklep nie przyjmuje przesyłek zwracanych w formie za pobraniem.

6.8. Przy wymianie towaru na inny rodzaj towaru, o ile Sklep posiada taką możliwość, Klient pokrywa opłaty wysyłki / transportu i ewentualne różnice pomiędzy ceną zakupu towaru zwracanego i towaru wymienianego. Klient pokrywa również inne uzasadnione koszty wymiany towaru, które nie leżą po stronie Sklepu.

6.9. Wymiana towaru na inny towar spośród towarów oferowanych przez Sklep jest możliwa wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu jej ze Sklepem.

6.10. W przypadku zwrotu, Klient dokonuje wyboru pomiędzy wymianą, zwrotem gotówki lub obniżeniem ceny.

6.10.1. Zwrot gotówki powinien nastąpić niezwłocznie.

6.10.2. W przypadku wyboru obniżenia ceny, Klient powinien wyznaczyć Sklepowi termin na zwrot należności, np. 7 dni roboczych.

§7. Zgodność towaru z ofertą

Sklep dokłada wszelkich starań, aby opisy towarów umieszczanych na stronie Sklepu były zgodne z rzeczywistym wyglądem towaru. Sklep informuje, że podane parametry i właściwości towarów są zgodne z informacją producenta. Zdjęcia produktów są materiałem poglądowym. Kolory produktów mogą nieznacznie różnić się od prezentowanych na zdjęciu, z uwagi na rozbieżności w charakterystyce obrazu wyświetlanego na różnych urządzeniach.

§8. Dane osobowe Klientów

8.1. Sklep, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 833) o ochronie danych osobowych informuje, że dane osobowe Klientów są przechowywane w zbiorze danych firmy CHARME Krystyna Wojnarska z siedzibą w Legionowie, ul. Piłsudskiego 31, 05-120 Legionowo, wpisaną do Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: PL5211663668, REGON: 146997098.

8.2. Podane dane osobowe Klienta będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) przez Sklep CHARME Krystyna Wojnarska z siedzibą w Legionowie, ul. Piłsudskiego 31, 05-120 Legionowo, wpisaną do Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: PL5211663668, REGON: 146997098.

8.3. Sklep informuje, że jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i przetwarza dane osobowe, w szczególności w celach: - doprowadzenia do zawarcia i realizacji umów, - dochodzenia wymagalnych roszczeń powstałych w związku z realizacją w/w umów, - w celach marketingowych oraz w przypadku gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora oraz odbiorców danych.

8.4. W przypadkach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Klientowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

8.4.1.W przypadkach wymienionych w ustępie 8.4. właściciel danych osobowych winien  zwrócić się  do  Administratora Danych Osobowych na piśmie.

8.4.2. Dane osobowe zgromadzone w systemie mogą być udostępnione organom administracji państwowej w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa.

8.4.3. Podanie przez Klienta danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, takich jak: imię, nazwisko, adres pocztowy, adres mailowy, numer telefonu, na podstawie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest dobrowolne.

8.4.4. Szczegółowe informacje o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych w Charme, zgodnie z obowiązkiem informacyjnym na podstawie artykułu 13 RODO są zamieszczone w § 10 na końcu Regulaminu.

§9. Postanowienia końcowe

9.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

9.2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.charme-madame.pl

9.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, z późn. zm.

9.4. Pliki związane z realizacją umowy (regulamin, wzór odstąpienia od umowy, pouczenie o odstąpieniu od umowy, potwierdzenie przyjęcia zamówienia) są dostępne dla Klienta na stronie www.charme-madame.pl oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Aby otworzyć plik należy posiadać zainstalowany czytnik plików formatu PDF np. Adobe Reader. Pobranie kompletu plików jest realizowane przez udostępnienie do zapisania pliku na komputerze Klienta. Klient ma możliwość odtwarzania pobranych plików. Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik do regulaminu.

9.5 Polityka prywatności oraz Polityka Cookies są dostępne w zakładce Informacje, na dole strony Sklepu.

9.6. Ewentualny spór ze Sklepem wynikający z transakcji konsument może rozwiązać w postępowaniu przed sądem polubownym.

§10. Informacje szczegółowe

o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych w Charme, zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z Art. 13 RODO  

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak przetwarzane i wykorzystywane są przekazane dane osobowe, jest CHARME Krystyna Wojnarska z siedzibą w Legionowie, ul. Piłsudskiego 31, 05-120 Legionowo, wpisana do Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: PL5211663668, REGON: 146997098 – sklep detaliczny z odzieżą damską, operujący witryną: www.charme-madame.pl

2. Dane kontaktowe do Administratora Danych Osobowych w celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych to:

- adres e-mail: bok.charme@vp.pl

- adres pocztowy: CHARME Krystyna Wojnarska, ul. Piłsudskiego 31 lok. 112, 05-120 Legionowo.

3. Dane osobowe otrzymywane są w trakcie zakładania konta na stronie Sklepu, a także przekazywane w trakcie składania zamówień w związku z zapewnieniem ciągłości realizacji transakcji.

4. Przetwarzanie danych osobowych w Charme Krystyna Wojnarska jest niezbędne do:

 • realizacji zamówień handlowych przekazywanych droga elektroniczną;
 • zakładania i zarządzania kontami klientów oraz zapewnienia ich obsługi;
 • obsługi reklamacji i zwrotów;
 • obsługi kierowanych zgłoszeń;
 • kontaktu w celach związanych z sprzedażą oraz świadczonymi usługami.

5. Przetwarzanie danych osobowych jest potrzebne również do:

 • prowadzenia działań marketingowych głównie marketingu bezpośredniego;
 • zapewnienia obsługi kurierskiej i logistycznej; 
 • zapewnienia obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienia obsługi wsparcia informatycznego;
 • windykacji należności;
 • prowadzenia analiz statystycznych;
 • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych.

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

7. Wymaga się podania następujących danych osobowych w celu realizacji umowy i świadczenia usług:

 • w przypadku klienta detalicznego – adres e-mail, hasło, imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer konta bankowego;
 • w przypadku klienta firmowego – adres e-mail, hasło, nazwa firmy, adres firmy, numery identyfikacyjne firmy, imię i nazwisko przedstawiciela, adres do wysyłki, numer telefonu, numer konta bankowego.

8. Jeżeli powyższe dane nie zostaną udostępnione, niemożliwa będzie realizacja umowy oraz świadczenia usług.

9. Charme Krystyna Wojnarska może wymagać podania innych danych jeżeli będą wymagały tego przepisy prawa. Poza tymi przypadkami podanie danych osobowych jest dobrowolne.

10.  Charme Krystyna Wojnarska gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Uprawnienia te mogą być wykorzystane gdy:

 • dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Charme Krystyna Wojnarska;
 • cofnięta zostanie zgoda na przetwarzanie danych; 
 • zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania danych; 
 • dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; 
 • dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku.

11.  W dowolnym momencie istnieje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

12.  Zapewniamy prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację;
 • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

13.  Dane osobowe udostępniane są podmiotom, z którymi współpracujemy  przy realizacjach umów sprzedaży i świadczenia usług – głównie firmom zapewniającym transport, obsługę płatniczą, obsługę księgową oraz obsługę informatyczną.

14.  Dane osobowe przechowywane są przez czas obowiązywania zawartej umowy (w tym od złożenia zamówienia,  aż do zakończenia jego realizacji – dostarczenie produktu), a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

15. Dane osobowe przechowujemy dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

16. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Charme Krystyna Wojnarska zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli przez organy publiczne.

17. Charme Krystyna Wojnarska dzięki prowadzonej Polityce Bezpieczeństwa Informacji oraz właściwym zarządzaniem systemami informatycznymi zapewnia najwyższy standard zabezpieczenia powierzonych i przetwarzanych danych osobowych.

18. Złożenie przez Klienta zamówienia, zapytania o produkt i / lub zapisanie się do Newslettera lug założenie konta użytkownika wymaga od Klienta akceptacji nowej treści w brzmieniu, jak niżej:

"Zapoznałem się z Regulaminem sklepu, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji zamówienia i akceptuję jego wszystkie postanowienia.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych. Dysponuję prawem wglądu do swoich danych, poprawiania ich lub usunięcia. Udostępniam je dobrowolnie".