Wczytuję dane...
Wzór formularza odstąpienia od umowy

 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku woli odstąpienia od umowy)


ADRESAT:

CHARME Krystyna Wojnarska, ul. Piłsudskiego 31, lokal 112 (Błękitne Centrum) 05-120 Legionowo, NIP: 5211663668, adres e-mail: bok.charme@vp.pl


Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy kupna / sprzedaży następujących towarów(*):


Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) - ............................................................................

Numer dokumentu sprzedaży faktura / paragon / numer zamówienia - .......................


Imię i nazwisko konsumenta(-ów) - ..............................................................................


Adres konsumenta(-ów) - .............................................................................................


Nazwa banku oraz numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach niezbędnych do obsługi zwrotu prudktu / obsługi wymiany produktu na inny produkt.

Dokonanie zwrotu produktu / wymiany prroduktu na inny produkt jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na powierzenie moich danych osobowych podwykonawcom współpracującym z Charme Krystyna Wojnarska (obsługa księgowa, obsługa płatności oraz obsługa wysyłkowa zlecana bezpośrednio Poczcie Polskiej i firmom kurierskim lub na podstawie zawartych umów o współpracy, zlecana firmom dokonującym w imieniu Sklepu wysyłek za pośrednictwem firm kurierskich). 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):


Data 

 (*) Niepotrzebne skreślić.


www.charme-madame.pl / bok.charme@vp.pl / tel. 665 031 602